Name Face Claim
Makani Aukai Adelaide Kane
Eliseo Massey Oscar Isaac
Mina Rhee Kim So Hyun
Delilah Rosenhain Kat Dennings
Katie Sander Sarah Bolger